CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
2 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
5 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
8 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
9 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực (Bộ Tư pháp)
10 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
11 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
12 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
14 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
15 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)