CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
2 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
3 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
4 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
5 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)