CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 293 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001283.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
2 2.000620.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
3 2.000181.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
4 2.000633.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
5 2.001240.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
6 2.001270.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
7 2.000150.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
8 1.001279.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
9 2.000615.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
10 2.000162.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
11 2.000629.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
12 2.001261.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
13 1.004875.000.00.00.H14 Mức độ 4 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Dân tộc
14 1.004888.000.00.00.H14 Mức độ 4 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Dân tộc
15 1.004441.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo