Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơn Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốc

Hồ sơ đúng hạn

99.94%

Năm 2023

Đã tiếp nhận

80801

Hồ sơ

Đã giải quyết

77649

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

90.02%

Năm 2023

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

64.29%

Năm 2023

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

48.13%

Năm 2023

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá