Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơnDoanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốcKhảo sát mức độ hài lòng của người dân - doanh nghiệp về DVCTT (Bộ TT&TT)

Hồ sơ đúng hạn

99.88%

Năm 2023

Đã tiếp nhận

42441

Hồ sơ

Đã giải quyết

38857

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

87.05%

Năm 2023

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

62.42%

Năm 2023

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

45.58%

Năm 2023

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá