Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000286.000.00.00.H14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
2 1.003243.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
3 1.004442.000.00.00.H14 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4 2.000181.000.00.00.H14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)
5 2.000424.000.00.00.H14 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)
6 2.001885.000.00.00.H14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông)
7 1.003456.000.00.00.H14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
8 1.001612.000.00.00.H14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
9 1.008362.000.00.00.H14 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
10 1.005462.000.00.00.H14 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp)
11 2.000282.000.00.00.H14 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
12 1.003226.000.00.00.H14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
13 1.004444.000.00.00.H14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14 2.000162.000.00.00.H14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ Công Thương)
15 2.001884.000.00.00.H14 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông)