CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 110 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
5 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
6 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
7 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
9 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
10 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
12 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
14 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)