CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Cấp Quận/Huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
2 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/Huyện Quản lý công sản (Bộ Tài chính)
3 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/Huyện Quản lý công sản (Bộ Tài chính)
4 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
5 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
6 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Quận/Huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
7 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Quận/Huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
8 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/Huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
9 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
10 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Cấp Quận/Huyện Quản lý công sản (Bộ Tài chính)
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Chứng thực (Bộ Tư pháp)
15 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Cấp Quận/Huyện Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)