CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc)
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc Công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc)