CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 246 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000181.000.00.00.H14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
2 1.004442.000.00.00.H14 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục & Đào tạo
3 1.001612.000.00.00.H14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch - đầu tư
4 2.000286.000.00.00.H14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
5 1.003456.000.00.00.H14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 2.000414.000.00.00.H14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
7 1.005434.000.00.00.H14 Mua quyển hóa đơn Tài chính
8 2.001879.000.00.00.H14 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
9 2.001885.000.00.00.H14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin và Truyền thông
10 1.003572.000.00.00.H14 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Tài nguyên và môi trường
11 2.000424.000.00.00.H14 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp
12 1.003243.000.00.00.H14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa - Thể thao - Du lịch
13 1.002662.000.00.00.H14 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Xây dựng
14 1.008362.000.00.00.H14 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
15 2.000162.000.00.00.H14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương