CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
2 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
3 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
4 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
5 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
7 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
8 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
9 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
11 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
12 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
14 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
15 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Bộ Tư pháp)