CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
2 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Xã/Phường/Thị trấn Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)