CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Xã/Phường/Thị trấn Người có công (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)