CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tiếp công dân (Thanh tra Chính phủ)