CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)