CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
3 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)