CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)