CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1102 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Quận/huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
5 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
6 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
7 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
8 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Quận/huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
11 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
12 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
13 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Quận/huyện Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ)
15 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)