Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Tiếp nhận - Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày sinh: 27343

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

CÂU HỎI