Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Tạ Việt Hùng

Ngày sinh: 16/10/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CÂU HỎI