Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nông Thị Luyến

Ngày sinh: 25/10/1978

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CÂU HỎI