Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nông Chu Kim Ánh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN THẠCH AN

CÂU HỎI