Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hứa Thùy Dâng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội HUYỆN THẠCH AN

CÂU HỎI