Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hoàng Thị Kính

Ngày sinh: 02/06/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT

CÂU HỎI