Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nguyễn Thị Điệp

Ngày sinh: 22/11/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở KH và ĐT

CÂU HỎI