Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nguyễn Văn Dự

Ngày sinh: 01/05/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CÂU HỎI