Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hoàng Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 06/05/1990

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

CÂU HỎI