Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hà Quảng

CÂU HỎI