Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lương Thuỳ Lê

Ngày sinh: 08/2/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Vũ Minh Yến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Quản trị Admin Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Ban Quản lý

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: