Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Vũ Minh Yến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Dân tộc

Đặng Thị Thảo

Ngày sinh: 26/01/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban Dân tộc

Quản trị Admin Ban Dân tộc

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng - Chính sách - Ban Dân Tộc tỉnh Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: