Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Chu Hoàng Khánh

Ngày sinh: 08/04/1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công thương

Hoàng Thị Hồng Thụy

Ngày sinh: 01/8/1968

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công thương

Nguyễn Thị Đông

Ngày sinh: 17/11/1972

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công thương

Ngọc Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 21/1/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công thương

Chu Hoàng Khánh

Ngày sinh: 08/04/1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Quản Lý Công Nghiệp và Kỹ thuật An toàn Môi Trường.

Hoàng Thị Hồng Thụy

Ngày sinh: 01/8/1968

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Quản lý Thương Mại và Xuất nhập khẩu

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: