Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hà Vũ Long

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giao thông vận tải

Hứa Thị Thắm

Ngày sinh: 25/04/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Yên Thái

Ngày sinh: 20/10/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giao thông vận tải

Hà Vũ Long

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản lý giao thông

Nguyễn Yên Thái

Ngày sinh: 20/10/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng quản lý phương tiện vận tải và người lái - Sở giao thông vận tải Cao Bằng

Nông Thị Huệ

Ngày sinh: 08/03/1979

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Đơn vị: Phòng quản lý phương tiện vận tải và người lái - Sở giao thông vận tải Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: