Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Kính

Ngày sinh: 02/06/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT

5 (1 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 26/8/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT

Hoàng Thị Kính

Ngày sinh: 02/06/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

5 (1 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 26/8/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Tiếp nhận - Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày sinh: 27343

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Thị Điệp

Ngày sinh: 22/11/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở KH và ĐT

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: