Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Quản trị Admin Sở KHCN

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

Chu Tuấn Nam

Ngày sinh: 23/09/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ

Nông Thị Thỏa

Ngày sinh: 06/07/1974

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ

Vũ Minh Yến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ

Chu Tuấn Nam

Ngày sinh: 23/09/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở KH

Nông Thị Thỏa

Ngày sinh: 06/07/1974

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở KH

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: