Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bàn Mùi Liều

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Bế Ích Hợp

Ngày sinh: 26/12/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Ngày sinh: 10/03/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Dương Văn Định

Ngày sinh: 4581

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Hoàng Văn Nhã

Ngày sinh: 21/07/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Hoàng Hải Dương

Ngày sinh: 29/12/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: