Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lê Chí Khiêm

Ngày sinh: 01/11/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Nông Thị Hoa

Ngày sinh: 25620

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Trần Thị Hạnh

Ngày sinh: 28251

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Quản trị Admin Sở lao đông và thương binh xã hội

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Lãnh đạo Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Trần Thị Hạnh

Ngày sinh: 28251

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm

Lê Chí Khiêm

Ngày sinh: 01/11/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: