Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bế Thị Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hoàng Thị Minh

Ngày sinh: 30285

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Long Thu Huyền

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Ngô Duy Tùng

Ngày sinh: 24/4/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lương Kim Oanh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mạc Văn Cường

Ngày sinh: 28/09/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: