Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Quách Thị Lan Phương

Ngày sinh: 03/8/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ban thi đua khen thưởng Sở Nội Vụ

Triệu Thị Tuyết

Ngày sinh: 23/2/1980

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

Vũ Minh Yến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

vnpttest

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: