Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

Lê Hải Điệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

Lý Thị Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

Admin Sở Ngoại vụ

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Ngoại Vụ

Lý Thị Thu Trang

Ngày sinh: 07/8/1980

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Ngoại Vụ

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: