Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 24/10/1991

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài Chính

Lê Văn Huyên

Ngày sinh:

Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: PHÒNG CÔNG SẢN DOANH NGHIỆP - Sở Tài chính Cao Bằng

Lưu Chí Đức

Ngày sinh: 15/8/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: PHÒNG CÔNG SẢN DOANH NGHIỆP - Sở Tài chính Cao Bằng

Quản trị Admin Sở Tài Chính

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Tài Chính Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: