Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lê Hải Điệp

Ngày sinh: 19/12/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Quản lý đất đai

5 (1 lượt đánh giá)
Đánh giá
Bùi Thị Thơ Quỳnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Bế Ích Hợp

Ngày sinh: 26/12/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Ngày sinh: 10/03/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Công Thị Hằng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Hoàng Hải Dương

Ngày sinh: 29/12/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: