Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bế Ích Hợp

Ngày sinh: 26/12/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Ngày sinh: 10/03/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Hoàng Hải Dương

Ngày sinh: 29/12/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Hoàng Thị Ngà

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Hoàng Thị Ngân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận đất đai Huyện TP

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: