Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hà Thị Huế

Ngày sinh: 27893

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp

Nông Thúy Phức

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp

Nông Thị Thuỳ

Ngày sinh: 04/04/1995

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp

Quản trị hệ thống Sở tư pháp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp

Quản trị hệ thống Sở tư pháp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Lãnh đạo Sở Tư Pháp

Hoàng Ngọc Hân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Một cửa Phòng công chứng số 1

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: