Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lương Thị Nghiệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng

Phạm Viết Lập

Ngày sinh: 27/06/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Phát triển đô thị - Quản lý nhà

Hoàng Thị Thu Hà

Ngày sinh: 15/3/1988

Chức vụ: Văn thư

Đơn vị: Văn phòng Sở Xây dựng

Nông Thị Bích Hân

Ngày sinh: 21/8/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Xây dựng

Quản trị VNPT IGATE Sở Xây dựng Cao Bằng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Xây dựng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: