Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nông Văn Toàn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin (Sở TTTT)

Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Hải Điệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông

Lý Thị Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông

Nông Văn Toàn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông

Quản trị Admin Sở TTTT

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: