?>
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nông Văn Toàn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin (Sở TTTT)

Đàm Xuân Sơn

Ngày sinh:

Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin (Sở TTTT)

Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Lê Hải Điệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Lý Thị Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Nông Văn Toàn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: