Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Quản trị Admin Sở Văn hóa TT&DL

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng

Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lê Hải Điệp

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý Thị Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: