Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bế Kim Dung

Ngày sinh: 01/04/1977

Chức vụ: Thanh tra viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thanh Tra tỉnh

Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thanh Tra tỉnh

Trần Thị Thu Hường

Ngày sinh: 10/3/1984

Chức vụ: Chánh văn phòng

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thanh Tra tỉnh

Bế Hồng Vân

Ngày sinh: 08/01/1977

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Nghiệp vụ

Trần Thị Kim Diệu

Ngày sinh: 20/12/1987

Chức vụ: Thanh tra viên

Đơn vị: Phòng Nghiệp vụ

Võ Thị Ái Liên

Ngày sinh: 04/6/1984

Chức vụ: Thanh tra viên

Đơn vị: Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng - Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: