Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hữa Xuân Thủy

Ngày sinh: 03/12/1981

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai huyện Bảo Lạc

Bế Thị Bé

Ngày sinh: 30/10/1976

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Dương Viết Lưu

Ngày sinh: 03/06/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Hoa Minh Khôi

Ngày sinh: 23/02/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Hoàng Thị Thu

Ngày sinh: 24/04/1980

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Hoàng Văn Lẻn

Ngày sinh: 12/10/1975

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: