?>
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Phương Nguyệt Anh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Y tế HUYỆN BẢO LẠC

Hữa Xuân Thủy

Ngày sinh: 03/12/1981

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai huyện Bảo Lạc

Nguyễn Thế Truyền

Ngày sinh: 16/11/1969

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo HUYỆN BẢO LẠC

Nông Quốc Khiêm

Ngày sinh: 11/09/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh tế Hạ tầng HUYỆN BẢO LẠC

Tô Ánh Dương

Ngày sinh: 17/3/1994

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh tế Hạ tầng HUYỆN BẢO LẠC

Lữ Thị Hồng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội HUYỆN BẢO LẠC

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: