Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Ngân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai UBND Huyện Bảo Lâm

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 27/10/1991

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Dân tộc HUYỆN BẢO LÂM

PTDT Nội trú Bảo Lâm

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN BẢO LÂM

THCS Lý Bôn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN BẢO LÂM

THCS Mông Ân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN BẢO LÂM

THCS Nam Cao

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN BẢO LÂM

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: