Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
motcuahalang

Ngày sinh: 24/9/1983

Chức vụ: Văn thư

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Hạ Lang

Đàm Thị Oanh

Ngày sinh: 01/01/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Hạ Lang

Đàm Thị Oanh

Ngày sinh: 01/01/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hạ Lang

motcuahalang

Ngày sinh: 24/9/1983

Chức vụ: Văn thư

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hạ Lang

Đàm Thị Oanh

Ngày sinh: 01/01/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hạ Lang

Hoàng Đức Khâm

Ngày sinh: 25058

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn HUYỆN HẠ LANG

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: