Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Nguyên Bình

Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Văn thư

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Nguyên Bình

Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Lương Kim Tuyến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Nguyên Bình

Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Nguyên Bình

Lương Kim Tuyến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Quản lý đất đai HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: