?>
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Nguyên Bình

Nông Thị Liễu

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Dương Thị Lãnh

Ngày sinh: 10/6/1984

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: UBND XÃ CA THÀNH

Lê Thị Duyên

Ngày sinh: 17/3/1994

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: UBND XÃ HOA THÁM

Đinh Đức Bình

Ngày sinh: 29/11/1991

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND XÃ HOA THÁM

Đỗ Văn Thắng

Ngày sinh: 01/10/1986

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: UBND XÃ HƯNG ĐẠO

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: