?>
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Lý Thị Lụa

Ngày sinh: 16/10/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Mông Thị Phương Lan

Ngày sinh: 01/01/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Đỗ Nông Lưu

Ngày sinh: 1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hà Quảng

Mông Thị Phương Lan

Ngày sinh: 01/01/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hà Quảng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: