Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Lý Thị Lụa

Ngày sinh: 16/10/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Mông Thị Phương Lan

Ngày sinh: 01/01/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÀ QUẢNG

Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hà Quảng

Mông Thị Phương Lan

Ngày sinh: 01/01/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hà Quảng

Hoàng Long Thiệp

Ngày sinh: 11/09/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Hà Quảng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: