Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bế Ích Hợp

Ngày sinh: 26/12/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÒA AN

Hoàng Thị Huế

Ngày sinh: 07/05/1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÒA AN

Mông Minh Hoàng

Ngày sinh: 16/08/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÒA AN

Nguyễn Thị Duyên

Ngày sinh: 14/04/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN HÒA AN

Bế Ích Hợp

Ngày sinh: 26/12/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hòa An

Hoàng Thị Huế

Ngày sinh: 07/05/1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Hòa An

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: